Säkerhetsplanering

Säkerhetsplanering enligt Signs of Safety är en arbetsmodell som går ut på att man intensifierar samarbetet mellan socialtjänsten och familjerna och utgår från barnets situation.

Gemensamt arbetas lösningar fram genom samtal och praktiska övningar. Alltid med oron för barnet i fokus. Barnet är delaktigt genom hela processen. Bland annat genom ord- och bildberättelser. Det kommer alltid finnas barn som behöver bo i familjehem eller ha samhällets vård, men genom säkerhetsplanering arbetar vi för detta endast sker för de barn som behöver det. Barn som är placerade i familjehem ska veta varför. En av de viktigaste uppgifterna är att förmedla hopp till barn och föräldrar och få dem att känna att förändring faktiskt är möjlig.

Genomförande

Vår säkerhetsplaneringsmodell genomförs i tre olika nivåer; kartläggning, säkerhetsarbete och uppföljning. Nivåerna genomförs i ordningen 1 till 3, det vill säga att nivå 2 inte kan genomföras förrän nivå 1 är genomförd, och nivå 3 kan inte genomföras förrän både nivå 1 och 2 är fullföljda.

Familjen leds igenom säkerhetsplaneringsprocessen. Oavsett om insatsen är frivillig eller enligt LVU så arbetar vi med familjer och nätverk för att ge dem alla möjligheter att visa för socialtjänsten att de kan skapa förutsättningar för att deras barn ska vara skyddade och må bra över tid.

Vi vet att det är viktigt för barn och ungdomar att de vuxna som finns runt dem kan samarbeta på ett bra sätt och att alla hjälps åt. Ibland händer saker mellan personer i det privata nätverket men också mellan de professionella som tex socialtjänsten, barn och ungdomspsykiatrin och familjehemmet som gör det svårt att lyckas med detta.

Vi har lång erfarenhet av att hålla i och anordna nätverksmöten och erbjuder möjlighet att samla alla viktiga personer runt barnet för att skapa ett gemensamt fokus på barnets situation och behov.

Nivå 1

Kartläggning

Kartläggning utifrån Signs of Safetys fyra grundfrågor:
– Framtida risk - vad är vi oroliga för kring barnet om ingenting blir annorlunda?
– Styrkor och skydd - vad fungerar bra?
– Mål - hur behöver det vara eller vad behöver hända för att oron inte ska finnas kvar?
– Säkerhetsskalan – var befinner vi oss mellan framtida risk och säkerhetsmål.

Aktiviteter
Ta del av tidigare material. Exempelvis utredningar, anmälningar, förhandsbedömningar osv.

Uppstartsmöte med uppdragsgivare
Syftar till att informera om arbetsgång samt intervjua om ärendet.

Uppstartmöte med familj och socialtjänst
Informera familj om arbetssätt, presentera första utkast till Framtida risk, Mål och säkerhetsskala.

Barnsamtal
Individuellt eller tillsammans om flera syskon, med eller utan vuxen person beroende på ålder mm. Olika verktyg såsom Tre hus, Det trygga hemmet, Féen och Trollkarlen etc.

Nätverksinventering
Tillsammans med familjen för att se vilka som kan vara resurser för familjen under fortsatt arbete.

Nätverksmöten
Involvera ett nätverk kring barnen eller familjen som kan stötta och säkra upp, dela oro och ansvar samt se styrkor och existerande säkerhet.

Sammanställning
Mappning, nätverksinventering, genogram, barnsamtalsdokumentation.

Avslutningsmöte
Med genomgång av arbetet samt diskussion om ”Nästa steg”, socialtjänst, familj, nätverk.

Nivå 2

Säkerhetsplanering

Aktiviteter
Uppstartsmöte med familj och socialtjänst. Familj och socialtjänst informeras om säkerhetsplaneringsprocessen, vägen mellan Framtida risk och Mål som mäts med hjälp av säkerhetsskalan.

Tidsplan
Familjebehandlare presenterar en tidsplan och en vision för arbetet tillsammans med familj och nätverk.

Utforska familjens styrkor och skydd
Med familj och nätverk.

Fördjupat nätverksarbete
Arbete med familj och nätverk för att hitta ett stödjande informerat nätverk som kan bidra till barnens trygghet och säkerhet samt stötta och komplettera föräldrarna.

Ord- och bildberättelse
Prata mer med barnen med stöd av tex Tre hus alternativt Det trygga hemmet för att få tillräckligt underlag för att kunna göra ett utkast till en Ord- och bildberättelse.
– Intervjua socialsekreterare, familj, eventuellt nätverket.
– Familjebehandlarna gör ett utkast.
– Jobba igenom utkastet med föräldrarna
– Föräldrarna presenterar Ord- och bildberättelsen för barnen och nätverket.
– Fördjupade samtal kring de teman som behandlas i Framtida risk.

Utformning av Säkerhetsplanen
Olika aktiviteter som Det trygga hemmet arbeta med olika uppföljningsverktyg som säkerhetsdagbok, säkerhetsföremål för barnen etc.

Nivå 3

Uppföljning

Aktiviteter
Regelbundna uppföljningsmöten och kontroller enligt säkerhetsplanen. Exempelvis hembesök, fokus på säkerhet och var familjen befinner sig i förhållande till målen.

Uppföljning med barn
Uppföljning med barnsamtal enligt säkerhetsplanen. Hur upplever barnet att det är nu? Verktygen för barnsamtal exempelvis Det trygga hemmet används. Fokus på säkerhet och trygghet.

Uppföljande nätverksmöten
Fokus på vad som fungerar bra och var mötesdeltagarna befinner sig på säkerhetsskalan.

Avslutningsmöte
När målen är uppnådda och säkerhetsplanen varit i drift under en bestämd tid kan ärendet avslutas med ett möte där familj, nätverk, socialtjänst deltar.


Skip to content