Öppenvård

Anpassad öppenvård efter individens behov. Insatser genom bland annat familjebehandling och säkerhetsplanering.

Vi erbjuder kvalitativa behandlingsinsatser i de familjer där socialtjänsten känner oro. Vår grund ligger i Signs och Safety och vi har ett lösningsfokuserat förhållningssätt som strävar efter att stärka familjernas egna resurser.

Våra behandlingsinsatser fokuserar på att den unge ska kunna bo kvar i sin naturliga miljö. Våra medarbetare har lång erfarenhet av socialtjänstens arbete med barn och unga. Vi har god kännedom om rådande lagstiftning och BBIC.

Samarbete

I vårt jobb med öppenvård arbetar vi tillsammans med vårt systerföretag Abila. Läs mer Abilas öppenvårdsinsatser.

Familjebehandling

Vi har bred erfarenhet av familjebehandling och fungerar som stöd till familjer som har utmaningar och konflikter de inte på egen hand kan lösa. Vi jobbar flexibelt och anpassar vårt arbete efter familjens förutsättningar. Familjebehandlingen sker antingen i familjens hem eller hos oss på Landa.

Säkerhetsplanering

Säkerhetsplanering enligt Signs of Safety är ett strukturerat arbetssätt för att tillsammans med barn, föräldrar och deras nätverk undersöka vad som måste hända för att barnen i möjligaste mån ska kunna växa upp tillsammans med sina föräldrar eller sitt naturliga nätverk. Arbetet utgår hela tiden från barnets situation och barnet görs delaktigt genom hela processen på olika sätt, bland annat genom barnsamtal utifrån samtalsverktygen "Tre hus" och "Det trygga hemmet". Vi jobbar också tillsammans med föräldrarna med stöd för att skapa en förklaring för barnen om vad som hänt bakåt och vad de vuxna gör för att det ska bli bra framåt.

Den viktigaste delen inom säkerhetsplanering enligt Signs of Safety är att planen är gjord och utformad i nära samarbete med familjen och dess nätverk så att den blir deras egen. För att detta ska vara möjligt måste planen verkställas, övervakas och noggrant följas upp över tid. Planen blir mer och mer familjens egen när detaljerna i planen skapas och presenteras av föräldrarna för barnen, familjen och nätverket. Att utforma planen behöver få ta tid och kan inte skapas under ett eller två möten, planen blir inte heller hållbar om professionella ska bestämma vilka regler som ska gälla i familjen och sedan försöka få familjen att hålla dem. Meningsfulla säkerhetsplaner skapas genom en pågående lärandeprocess tillsammans med familj, nätverk och professionella med fokus på den mest utmanade frågan som kan ställas inom barnavårdsarbete ”Vad exakt behöver vi se för att känna oss säkra på att det här barnet är tryggt?”

– Turnell & Murphy 2014

Tjänster

FamiljebehandlingFör att åstadkomma de förändringar som krävs för att barnet/ungdomen ska ha det bra.

NätverksarbeteAllt från nätverksinventering och mobilisering till att leda enskilda möten.

SäkerhetsplaneringVi undersöker möjligheterna att undvika en akut eller stadigvarande placering, alternativt att jobba aktivt för hemflytt.

UtredningarDär vi utreder vilka behov av stöd barnet eller ungdomen och dennes familj har.


Skip to content